Dret Fiscal

En l’àmbit Tributari i Fiscal, CASALS ADVOCATS, presta un servei jurídic integral en totes i cadascuna de les branques relacionades directa o indirectament amb aquestes matèries.

Sent Casals Advocats un despatx multidisciplinari, el Dret Fiscal està present en totes les àrees de desenvolupament. El nostre objectiu és lliurar un servei molt personalitzat, en permanent contacte amb el client per poder orientar al mateix en l’exercici de la seva activitat des del punt de vista fiscal.

L’esmentat assessorament comprèn especialment les següents àrees:

  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre el Patrimoni.
  • Impost de Societats, Impost sobre el Valor Afegit, Impost sobre Successions, Retencions, Impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impostos Municipals, Planificació Fiscal.

Disposem d’un Departament de Comptabilitat que ofereix aquests serveis als nostres clients.