Dret de Família i Successions

CASALS ADVOCATS des de la seva fundació ha estat assessorant als seus clients particulars en aquelles qüestions de caràcter personal, tals com el dret de família i successions, oferint sempre un tracte professional i personal molt proper al client.

FAMÍLIA

CASALS ADVOCATS posseeix un departament de Dret de Família amb àmplia experiència en aquest àmbit del Dret, especialment en matèries tals com:
 

 • Assessorament en processos de separació i divorci.
 • Sol·licitud i adopció de mesures provisionals en aquests procediments.
 • Processos de modificació de sentències de separació i divorci.
 • Execucions de Sentència en reclamació d’impagament de pensions alimentàries, incompliments del règim de vistes, etc…
 • Procediments sobre controvèrsia en l’exercici de la potestat parental.
 • Assessorament sobre conflictes en relació a parelles de fet.
 • Incapacitats i mesures de control i restricció de la capacitat d’obrar (tuteles i curateles)

 
 
SUCCESSIONS
 
A CASALS ADVOCATS oferim una àmplia gamma de serveis jurídics i d’assessorament en relació amb l’herència testada o intestada, sent el nostre principal repte donar solució amb eficàcia a les complexes qüestions que es plantegen entorn del fenomen successori i en particular la problemàtica que es planteja en els supòsits de transmissió mortis causa de l’empresa familiar.
 

 • Assessorament i Planificació dels aspectes jurídic-fiscals de la successió i en la confecció de testaments i disposicions testamentàries.
 • Planificació del canvi generacional en la titularitat de l’empresa.
 • Establiment de protocols familiars.
 • Impugnació de testaments notarials i accions hereditàries de tota índole.
 • Determinació i integració del cabal hereditari, impugnació de disposicions testamentàries i partició d’herència.
 • Assistència en tots els tràmits per a l’acceptació notarial de l’herència, transmissió i inscripció d’immobles i liquidació d’impost de Successions.