Dret Civil

Assessorament professional en una primera etapa de negociació en la cerca d’una solució transaccional, com en la fase litigiosa en cas de no arribar a acords.

A Casals Advocats oferim als nostres clients un assessorament jurídic de caràcter integral i continuat per poder delimitar i establir el marc contractual més adequat i convenient a les seves necessitats, en totes aquelles qüestions referents a la normativa civil i de dret privat, i singularment:

  • Transaccions immobiliàries; compravendes, permutes, drets de superfície, hipoteques i altres drets reals sobre propietats immobiliàries.
  • Redacció de contractes civils i mercantils.
  • Qüestions relatives a la Propietat horitzontal, Comunitats de Propietaris, Divisió de la cosa comuna.
  • Qüestions relatives a la propietat, possessió, transmissió i administració de béns immobles.
  • Redacció i anàlisi de condicions generals de la contractació.
  • Qüestions i conflictes de tot tipus en relació amb els Contractes d’agència, distribució, concessió i franquícies.
  • Procediments de negociació en relació a la resolució i rescissió contractual de tot tipus i naturalesa.
  • Procediments sobre validesa, interpretació i execució de contractes civils i mercantils.
  • Qüestions relatives a l’assegurament del pagament de deutes, fiançament i prestació d’aval per al compliment de tota classe d’obligacions. Reclamacions extrajudicials de quantitat i negociacions pre-contencioses amb companyies asseguradores per a la cobertura de tota classe de sinistres.